Wyciąg z ogłoszenia o trzech przetargach

Materiał informacyjny Gminy Miejskiej Rumia

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O TRZECICH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W RUMI PRZY UL. CHEŁMIŃSKIEJ I UL. AKACJOWEJ ORAZ UL. CHEŁMIŃSKIEJ I UL. TOPOLOWEJ, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:

I – nieruchomość położona w Rumi, przy ul. Chełmińskiej i ul. Akacjowej składająca się z działek nr 181/2 o powierzchni 375 m² i nr 253/4 o powierzchni 1083 m², zapisanych w księdze wieczystej nr KW GD1W/00068403/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie oraz działki nr 254/2 o powierzchni 61 m², zapisanej w księdze wieczystej nr KW GD1W/00033846/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, wszystkie w obrębie 7; o łącznej powierzchni 1519 m².
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia”, ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, działki oznaczone numerami 181/2, 253/4 i 254/2 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem F9.U,MN - co oznacza, że są to tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
Na działce nr 253/4, w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 309, wzdłuż ogrodzenia biegnie przewód telekomunikacyjny. Przez działkę nr 181/2, w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 254/2 przechodzi przewód gazowy, który następnie przechodzi przez działkę 254/2 i 253/4. Ponadto od trafostacji przy ul. Akacjowej przechodzi przez wszystkie trzy działki przewód elektroenergetyczny średniego napięcia. Na granicy działek 181/2 i 181/3 stoi słup z napowietrzną linią energetyczną.
Dział III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00068403/6 są wolne od wpisów i zobowiązań.
W dziale III księgi wieczystej KW GD1W/00033846/9 widnieje wpis o ograniczonym prawie rzeczowym polegającym na ustanowieniu odpłatnej i na czas nieokreślony służebność przesyłu ograniczonej w wykonaniu do części działki numer 435/2 na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. Dział IV księgi wieczystej KW GD1W/00033846/9 jest wolny od wpisów i zobowiązań.
Cena wywoławcza 660.000,00 zł. Wadium 66.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu.

II - Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Chełmińskiej i ul. Topolowej, składająca się z działek nr 181/3 o powierzchni 688 m² i nr 252 o powierzchni 1203 m², zapisanych w księdze wieczystej nr KW GD1W/00068403/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie oraz działki nr 254/3 o powierzchni 33 m², zapisanej w księdze wieczystej nr KW GD1W/00033846/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, wszystkie w obrębie 7; o łącznej powierzchni 1924 m².
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia”, ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, działki oznaczone numerami 181/3, 252 i 254/3 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem F9.U,MN - co oznacza, że są to tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
Na działce nr 252, w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 332, wzdłuż płotu biegnie przewód telekomunikacyjny. Przez działkę nr 181/3, w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 254/3, przechodzi przewód gazowy. Ponadto na działce tej, od strony ul. Topolowej przechodzi przewód telekomunikacyjny oraz usytuowany jest słup z napowietrzną linią energetyczną. Na ww. działce znajduje się przyłącze kanalizacji sanitarnej.
Dział III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00068403/6 są wolne od wpisów i zobowiązań.
W dziale III księgi wieczystej KW GD1W/00033846/9 widnieje wpis o ograniczonym prawie rzeczowym polegającym na ustanowieniu odpłatnej i na czas nieokreślony służebność przesyłu ograniczonej w wykonaniu do części działki numer 435/2 na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. Dział IV księgi wieczystej KW GD1W/00033846/9 jest wolny od wpisów i zobowiązań.
Cena wywoławcza 780.000,00 zł. Wadium 78.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu.

Pierwsze przetargi odbyły się w dniu 6 grudnia 2019 r., a drugie przetargi w dniu 15 maja 2020 r.

Trzecie przetargi odbędą się, według wyżej podanej kolejności, w dniu 25 września 2020 roku o godzinie 10:00, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.
Wadium należy wnieść do dnia 21 września 2020 roku w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszych przetargów można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, rgn@um.rumia.pl tel. 58/679 65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 9:00 - 17:00, wtorek, środa i piątek w godz. 7:30 – 15:30.

Rumia, dnia 13.07.2020 r.

Materiał oryginalny: Wyciąg z ogłoszenia o trzech przetargach - Pomorskie Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie